اخبار

انتخاب شایسته جناب آقای مهندس حمیدرضا معصومی مدیر عامل شرکت سوراوجین عقیق به عنوان پیشکسوت نمونه ی معدنی کشور، سال ۱۴۰۱ در روز ملی صنعت و معدن