گواهینامه ها

گواهینامه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ISO 9001:2015
گواهینامه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ISO 9001:2015
گواهینامه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ISO 9001:2015
گواهینامه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ISO 9001:2015
گواهینامه ﺳﯿﺴﺘﻢ مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
ISO 45001: 2018
گواهینامه ﺳﯿﺴﺘﻢ مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001: 2018
گواهینامه ﺳﯿﺴﺘﻢ مدیریت محیط زیست
ISO 14001: 2015
گواهینامه ﺳﯿﺴﺘﻢ مدیریت محیط زیست ISO 14001: 2015
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه<br>
ISO/IEC 17025 : 2017<br>
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه
ISO/IEC 17025 : 2017