مواد اولیه صنایع آجر نسوز نما
 
این مواد شامل انواع خاک های رسی ایلیتی ، بال کلی ها ، خاک های نسوز و رسهای نسوز قرمز ، بدلیل دارا بودن تر کیبات مینرالی و شیمیایی متنوع برای تو لید انواع آجر نسوز نما در طیف رنگی گوناگون و دمای پخت متفاوت مناسب می باشد.
برخی از این مواد قابلیت پخت آجر های نما در کوره های رولر ( پخت هیبریدی) را دارند.
تمام مواد فوق بصورت کاملا" همگن ویکنواخت شده در شکل کلوخه، دانه بندی و پودر میکرونیزه در کیسه یک تنی یا فله قابل عرضه می باشد.

A-SEM-50
A-SEM-60

ARF-37
ARF-40

ARB-10

ARB-30

ARB-70

ASF -10

ASI – 10

ASI – 20