پیشگام در تولید و عرضه مواد اولیه

همگام با صنایع نوین سرامیک و دیر گداز

شرکت معدنی و صنعتی سورا وجین عقیق در سال 1382 با سرمایه گذاری
بخش خصوصی و با هدف تولید، فرآوری و عرضه مواد معدنی با کیفیت برای
مصرف در صنعت کاشی و سرامیک و صنایع نسوز تحت شماره 204398 در تهران
به ثبت رسید.

map